تحقیق درباره گزارش آزمایشگاه فيزيك

تحقیق درباره گزارش آزمایشگاه فیزیک, گزارش آزمایشگاه فیزیک, آزمایشگاه فیزیک با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : .تحقیق درباره گزارش آزمایشگاه فيزيك |1800399|vxo|

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 24 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

گرما انرژي منطقه از يك دستگاه به دستگاه ديگر است كه از اختلاف دماي بين دو دستگاه تشخيص داده مي شود و ظرفيت گرمايي جرم معيني از جسم برابر است با مقدار گرمايي كه بايد به جسم افزود تا دماي آن يك درجه سانتي گراد بالا رود. ظرفيت گرمايي را با A نشان مي دهند و واحدهاي آن ċcal و ċj مي باشند.

در آزمايش هايي كه با گرماسنج سروكار دارند معمولا مقداري از گرما بوسيله اجزاي خود گرماسنج جذب ميشود و در آنها ذخيره مي گردد كه بايد آنرا در محاسبات وارد نمود. اين مقدار گرما مربوط به حرارت ظرف، همزن و دماسنج و ... ميباشد.

رابطه ظرفيت گرمايي: A=mi ci مجموع = m1 c1 + m2 c2 +

در اين رابطه، mi جرم اجسام موجود در در گرماسنج و ci گرماي ويژه مربوط به آنهاست.

باكمك تبادل گرمايي كه بين اجسام صورت ميگيرد وبااستفاده ازاين اصل درتبادل گرمايي، مقدار انرژي گرمايي گرفته شده توسط جسم سرد دقيقا برابر مقدار گرمايي است كه جسم گرم از دست ميدهد، ميتوان ظرفيت گرمايي يك جسم را محاسبه نمود يعني داريم:

انرژي گرمايي = Q = mCT

گرماي از دست رفته Q1 = Q2 گرماي گرفته شده

m 1 C1 T1 = m2 C2 T2 + …

روش كار:

1: در شروع كار گرماسنج را خشك كرديم و سپس گرماسنج را همراه با درب آن وزن كرديم و آنرا در دفتر يادداشت كرديم؛ 262 gr = m1

2: سپس مقدار 100 سانتي متر مكعب آب را در بشر ريخته و آن را به داخل گرماسنج ريختيم و دوباره وزن گرماسنج را بعلاوه ي آب سرد اندازه گيري كرديم كه داريم:

362 gr = m2

3: سپس با فرمول M=m2 – m1 وزن آب سرد رابه دست آورديم:

M=362 – 262 = 100 gr

و در اين حالت دماي آب سرد نيز برابر بود با T1 = 25 *c

4: بعد از آن دوباره داخل بشر 100 سانتي متر مكعب آب ريختيم و آن را روي سه پايه قرار داديم و به كمك شعله گاز كه منبع گرماي ما محسوب مي شد دماي آن را به T3 = 74ċ رسانديم و در دفتر كارمان يادداشت كرديم.

5: سپس بلافاصله آب را داخل گرماسنج ريختيم و درب آنرا نيز بستيم و با كمك همزن آب سرد و آب گرم را مخلوط كرديم و اين كار را تا زماني ادامه داديم تا آب به حالت تعادل رسيد و دراين لحظه دماي تعادل رابادماسنج اندازه گيري كرديم وبرابر بود با : T2 = 45ċ

6: براي سومين بار گرماسنج را همراه باآب گرم بعلاوه آب سرد وزن كرديم كه داريم:m3= 450gr

و از رابطه ي m = m3 – m2 وزن آب گرم را محاسبه نموديم: m = 88 gr

7: در آخر كار نيز با فرمول زير، ظرفيت گرمايي A را به دست آورديم: